Finansujemy małe i średnie przedsiębiorstwa

REGULAMIN

ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.capitales.pl.

§ 2

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1)      Właściciel serwisu internetowego (lub zamiennie: Platforma Capitales.pl): Capitales.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Piękna 1, 15-282 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000461627, posiadając numer NIP 9662088599, regon 20078225500000

2)      Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.capitales.pl, wyposażony w funkcjonalności niezbędne do bezpiecznego świadczenia usług;

3)      Klient – przedsiębiorca posiadający Konto w systemie informatycznym, za pośrednictwem którego korzysta z usług, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza (formularzy) dostępnego na stronie internetowej www.capitales.pl;

4)      Konto – dostępne  dla Klienta (zarejestrowanego użytkownika) miejsce w systemie informatycznym, za pośrednictwem którego, wprowadza on wyłącznie dane niezbędne do korzystania z usług pośrednictwa finansowego i zarządza nimi. Jeden Klient może mieć tylko jedno konto;

5)      Formularz – formularz dostępny na www.capitales.pl, za pośrednictwem którego Klient przekazuje swoje dane, wnioski oraz oświadczenia niezbędne do skorzystania z usług, dostępny w postaci formularza elektronicznego jak i w formie pliku pdf.

§ 3

 1. Składając wnioski poprzez wypełnienie elektronicznego formularza, Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
 2. Capitales.pl Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.capitales.pl
 3. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu przez Klienta może stanowić podstawę do zablokowania Konta Klienta. W takim przypadku Klient przekazuje swoje dane, wnioski oraz oświadczenia w formie pisemnej pod adres: ul. Piękna 1, 15-282 Białystok.[A1] 

§ 4

 1. Klient może za pośrednictwem serwisu:

1)      złożyć wniosek o zawarcie umowy pożyczki,

2)      złożyć wniosek o zawarcie umowy cesji wierzytelności,

3)      wyrazić zainteresowanie inwestycją w obligacje i przekazać dane niezbędne do nawiązania kontaktu z emitentem obligacji, złożyć deklarację nabycia obligacji emitowanych w trybie prywatnym (niepublicznych) oraz wyrazić zgodę na przekazanie deklaracji wraz z danymi przez Capitales emitentowi obligacji,

4)      wyrazić zainteresowanie przystąpieniem do spółki i  przekazać dane niezbędne do nawiązania kontaktu ze spółka prawa handlowego oraz złożyć deklarację w celu przystąpienia do osobowej spółki lub przystąpienia do spółki kapitałowej i objęcia udziałów lub odpowiednio objęcia akcji w drodze subskrypcji prywatnej oraz wyrazić zgodę na przekazanie deklaracji wraz z danymi przez Capitales spółce.   

 1. Klient poprzez przekazanie wniosków, oświadczeń czy deklaracji za pośrednictwem Serwisu co do czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1 i 2, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego.
 2. Świadczenie usług i korzystanie z Serwisu może być uzależnione od uprzedniego potwierdzenia przez Klienta stosownymi dokumentami danych firmowych oraz informacji przekazanych w formularzu. Jeżeli dokumenty nie zostaną przesłane lub budzić będą wątpliwości, Capitales.plo Sp. z o.o. zablokuje Konto Klienta i odmówi świadczenia usług.
 3. Capitales.pl Sp. z o.o. nie gwarantuje, iż wykonanie czynności, o których mowa w ust.  1 za pośrednictwem Serwisu doprowadzi do zawarcia umowy oraz nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość dokonywanych czynności.

§ 5

 1. Do korzystania z usług niezbędne jest posiadanie komputera podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz program umożliwiający przeglądanie plików PDF.
 2. Capitales nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane zastosowaniem urządzeń bez odpowiednich zabezpieczeń, w tym antywirusowych do łączenia się z siecią internet.  
 3. Capitales zastrzega sobie prawo do przerw technicznych Serwisu oraz podejmie starania aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach najmniejszej aktywności Klientów (w godzinach nocnych). Informacje o przerwach technicznych zamieszczane będą na stronie Serwisu w zakładce „aktualności”.

§ 6

 1. Konto Klienta zostaje utworzone po wypełnieniu elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Capitales.pl Sp. z o.o. pod adresem: www.capitales.pl Wprowadzenie danych do elektronicznego formularza możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 2. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Capitales.pl Sp. z o.o. i złożeniem następujących oświadczeń:

1)      zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia w całości,

2)      dobrowolnie wyrażam wolę do korzystania z usług za pośrednictwem Serwisu,

3)      oświadczam, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,

4)      wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Capitales danych osobowych oraz informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym, dla potrzeb zawarcia, wykonywania, administrowania stosunku prawnego.

5)      wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Capitales oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

 1. Konto jest likwidowane po upływie 12 miesięcy bez aktywności użytkownika, a jego likwidacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Capitales poinformuje Klienta o likwidacji Konta drogą pocztową. Likwidacja Konta Klienta nie powoduje rozwiązania umów zawartych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Utworzenie Konta, akceptacja Regulaminu czy też korzystanie z Serwisu nie stanowi nawiązania jakiegokolwiek stosunku prawnego, w tym zawarcia umowy pożyczki, cesji wierzytelności, nabycia obligacji, czy też dokonania innych czynności. Capitales nie jest stroną wymienionych umów, chyba, że będzie to wyraźnie wynikać z ich treści.

 

 

§ 7

 1. Klient nie może wykorzystywać Serwisu do dostarczania, zamieszczania lub rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze bezprawnym w szczególności zabrania się: naruszania praw autorskich, działania na szkodę osób trzecich, działania na szkodę pozostałych użytkowników systemu informatycznego, prób łamania zabezpieczeń systemu.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za działania osób, którymi się posługuje przy korzystaniu z systemu jak za swoje własne.
 3. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o wykorzystywaniu systemu informatycznego w sposób bezprawny, Capitales ma prawo zlikwidować Konto Klienta. Capitales poinformuje Klienta o likwidacji Konta drogą pocztową. Likwidacja Konta Klienta nie powoduje rozwiązania umów zawartych za pośrednictwem Serwisu.

§ 8

 1. Capitales nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Serwisu z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Capitales nie ponosi odpowiedzialności za informacje, oświadczenia przekazywane za pośrednictwem Serwisu przez innych Klientów (użytkowników).

§ 9

 

 1. Klient może złożyć reklamację związaną z nienależytym funkcjonowaniem systemu informatycznego. Reklamacja winna zostać przesłana w formie pisemnej listem poleconym pod adres: ul. Piękna 1, 15-282 Białystok.
 2. Reklamacja powinna zawierać:

1)      dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako użytkownika Serwisu,

2)      okoliczności uzasadniające reklamację,

3)      ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

 1. Capitales.pl Sp. z o.o. zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, Capitales.pl Sp. z o.o. przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie jej uzupełnienia; termin udzielenia odpowiedzi na reklamację biegnie w tym przypadku od dnia doręczenia uzupełnienia reklamacji.

 

§ 10

Klient nie uiszcza żadnych opłat za korzystanie z Serwisu na rzecz Capitales.pl Sp. z o.o. lub na rzecz innych użytkowników.

§ 11

Wszelkie spory dotyczące zasad korzystania z systemu informatycznego rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Capitales.pl Sp. z o.o..

Współpracujemy: